Mikimoto Celebrates 130 Years of Pearl Perfection

Mikimoto

Mikimoto ถ่ายทอดความงดงามของอัญมณีล้ำค่าจากท้องทะเลผ่านแคมเปญ “A Love Letter To The Sea” ในโอกาสครบรอบ 130 ปีของแบรนด์