Valérie Goutard’s From Chaos to Wisdom

From Chaos to Wisdom

งานประติมากรรมของศิลปินชาวฝรั่งเศสผู้ล่วงลับที่สะท้อนการเดินทางสู่ความตระหนักรู้ของปุถุชน

Centara Enters Japan First in Osaka

Centara Grand Hotel Osaka

Centara Hotels & Resorts เลือกเมืองโอซาก้าเป็นหมุดหมายสำคัญในการบุกตลาดโรงแรมในญี่ปุ่น